Milyen idős volt Rebeka, amikor Izsák magáévá tette?

Milyen idős volt Rebeka, amikor Izsák magáévá tette?

Beitragvon Klaus Matefi » Freitag, 21. September 2012, 15:13:54

Klaus Matefi
Milyen idős volt Rebeka, amikor Izsák magáévá tette?
Annyit már a tanulmány elején előrebocsátanék a kutatási eredményeimre támaszkodva, hogy szerintem a Tóra Ezsdrás vezetése alatt készült el i.e. 445-re, és az ezt megelőző időkben nem létezett feltehetőleg monoteista JHVH kultusz, így az Ószövetség szereplőinek a többsége sem lehetett valóságos történelmi személyiség. Ez áll természetesen a tanulmány tárgyát képező Rebekára (Rivkára) is, aki a vallásos magyarázatok szerint a bibliai ősapának, Izsáknak volt a felesége:

Mózes I.
11,27 Ez Táré nemzetsége: Táré nemzette Abrámot, Náhórt és Háránt. Hárán nemzette Lótot.
11,28 Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén, Úr-Kaszdimban.
11,29 Abrám és Náhór feleséget vettek maguknak: Abrám feleségének Száraj volt a neve, Náhór feleségének pedig Milká volt a neve: Ő Háránnak, Milká apjának és Jiszká apjának volt a leánya.
11,30 Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke.

17,15 Az Úr Izsákot ígéri Ábrahámnak
Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve!
17,16 Mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle.
17,17 Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencven éves létére szülhet-e?

21,5 Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett.

22,20 Náhór utódai
Ezek után ezt a hírt vitték Ábrahámnak: Milká is szült fiúkat öcsédnek, Náhórnak:
22,21 Úcot, az elsőszülöttjét, Búzt, annak öccsét, és Kemúélt, Arám atyját,
22,22 továbbá Keszedet, Hazót és Pildást, Jidláfot és Betúélt.
22,23 Betúél nemzette Rebekát. Ezt a nyolcat szülte Milká Náhórnak, Ábrahám öccsének.

23,1 Sára halála és temetése
Sára százhuszonhét esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora.

24,1 Ábrahám feleséget hozat Izsáknak
Ábrahám élemedett korú, öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot.
24,2 Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte: Tedd a kezedet a csípőm alá,
24,3 Hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld Istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom,
24,4 hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak!
24,5 De a szolga ezt mondta neki: Hátha az a leány nem akar követni engem erre a földre? Akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél?
24,6 Ábrahám így válaszolt neki: Őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat!
24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! - Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget.
24,8 Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda.
24,9 Ekkor a szolga odatette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra.
24,10 Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult, és elment Aram-Naharaimba, Náhór városába.
24,11 A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, estefelé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak.
24,12 Akkor ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram, Ábrahám iránt!
24,13 Ideállok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni.
24,14 Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik leánynak: Nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam! - ő pedig azt mondja: Igyál, sőt még a tevéidet is megitatom - akkor őt rendelted szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram iránt!
24,15 Még be sem fejezte szavait, máris jött Rebeka, korsóval a vállán. Ő Betúélnak, Milká fiának volt a leánya; Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhórnak volt a felesége.
24,16 A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött.
24,17 Ekkor a szolga odafutott, és azt mondta: Adj nekem egy korty vizet a korsóból!
24,18 A leány így felelt: Igyál, uram! És gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki.
24,19 Miután eleget adott neki inni, így szólt: Tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak.
24,20 Sietve beleöntötte a korsó vizet a vályúba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének.
24,21 Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencséssé tette-e útját az Úr, vagy sem.
24,22 Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karperecet, tíz aranysekel súlyút,
24,23 és ezt kérdezte: Kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál?
24,24 Ő azt felelte: Betúél leánya vagyok, Milká fiáé, akit ő Náhórnak szült.
24,25 Azt is mondta neki: Van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára.
24,26 Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt,
24,27 és ezt mondta: Áldott az Úr, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét uramtól! Az Úr vezérelt engem ezen az úton az én uram testvérének házához.
24,28 Ábrahám szolgája Betúél házában
Ezután elszaladt a leány, és elmondta anyja háza népének, hogy mi történt.
24,29 Rebekának pedig volt egy Lábán nevű bátyja. Ez a Lábán kiszaladt ahhoz az emberhez a forráshoz.
24,30 Amikor látta a függőt és a húga kezén levő karpereceket, és meghallotta húgának, Rebekának a beszédét, aki elmondta, hogy miről beszélt vele az az ember, akkor odament ahhoz az emberhez, aki még mindig ott állt a tevék mellett a forrásnál,
24,31 és így szólt: Jöjj be, áldott embere az Úrnak, mit állsz idekint? Én már elkészítettem a házat és a tevék helyét is.
24,32 A férfi bement a házba, Lábán meg levette a tevékről a szerszámot, adott a tevéknek szalmát és abrakot; azután vizet hoztak, hogy megmossák a lábát, meg a vele levő emberek lábát is.
24,33 Majd ennivalót tettek eléje, de ő így szólt: Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat! Lábán így szólt: Beszélj!
24,34 Ő pedig ezt mondta: Ábrahám szolgája vagyok.
24,35 Az Úr igen megáldotta az én uramat, és meggazdagodott. Adott neki juhokat, szarvasmarhákat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálókat, tevéket és szamarakat.
24,36 Uramnak a felesége, Sára, öregkorában szült fiút az én uramnak, aki neki adta mindenét.
24,37 Engem pedig így esketett meg az uram: Ne végy fiamnak feleséget a kánaániak leányai közül, akiknek a földjén lakom,
24,38 hanem menj el apám házához, az én nemzetségemhez, és onnan hozz feleséget a fiamnak!
24,39 S amikor azt mondtam uramnak: Hátha az a leány nem akar követni engem,
24,40 akkor így felelt nekem: Az Úr, akinek a színe előtt járok, elküldi majd angyalát veled, és szerencséssé teszi utadat, hogy feleséget hozhass fiamnak az én nemzetségemből, apám házából.
24,41 Csak akkor mentesülsz a nekem tett eskü alól, ha elmész az én nemzetségemhez. Ha nem adják neked, akkor is mentesülsz a nekem tett eskü alól.
24,42 Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam: Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Bárcsak szerencséssé tennéd utamat, amelyen járok!
24,43 Ideállok a forrás mellé. Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik leánynak, aki kijön vizet meríteni: Adj innom egy kis vizet a korsóból,
24,44 és az ezt feleli nekem: Igyál, sőt még a tevéidnek is merítek: az legyen az a leány, akit az Úr az én uram fiának rendelt.
24,45 Még be sem fejeztem magamban a beszédet, máris jött Rebeka, korsóval a vállán, lement a forráshoz, és merített. Ezt mondtam neki: Adj innom!
24,46 Ő gyorsan levette a korsóját, és így felelt: Igyál, sőt még a tevéidet is megitatom. Ittam, és ő a tevéket is megitatta.
24,47 Azután megkérdeztem tőle: Kinek a leánya vagy? Ő ezt mondta: Annak a Betúélnak a leánya vagyok, akit Milká szült Náhórnak. Ekkor a függőt az orrába és a karpereceket a kezére tettem.
24,48 Azután meghajoltam, leborultam az Úr előtt, és áldottam az Urat, Ábrahámnak, az én uramnak Istenét, aki a helyes úton vezérelt engem, hogy az én uram testvére leányát vigyem el feleségül a fiának.
24,49 Most azért, ha meg akarjátok mutatni, hogy szeretitek uramat, és hűek vagytok hozzá, mondjátok meg ezt nekem! De ha nem, azt is mondjátok meg, mert aszerint fordulok jobbra vagy balra!
24,50 Rebeka feleségül megy Izsákhoz
Lábán és Betúél így válaszolt: Az Úrtól indult el ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót.
24,51 Itt van Rebeka, vidd, és menj! Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr.
24,52 Amikor meghallotta Ábrahám szolgája a beszédüket, földre borult az Úr előtt.
24,53 Azután a szolga ezüst és arany ékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott a bátyjának és az anyjának is.
24,54 Majd ettek és ittak az emberekkel együtt, akik vele voltak, és ott töltötték az éjszakát. Amikor felkeltek reggel, így szólt: Bocsássatok el uramhoz!
24,55 A leány bátyja és anyja azonban azt mondta: Hadd maradjon velünk a leány még vagy tíz napig, azután elmehet!
24,56 De ő így felelt nekik: Ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencséssé tette utamat. Bocsássatok el, hadd menjek uramhoz!
24,57 Azok ezt mondták: Hívjuk ide a leányt, és kérdezzük meg őt magát!
24,58 Odahívták Rebekát, és azt kérdezték tőle: Elmész-e ezzel az emberrel? Ő azt felelte: Elmegyek!
24,59 Elbocsátották tehát húgukat, Rebekát, és a dajkáját, meg Ábrahám szolgáját embereivel együtt.
24,60 Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki: Húgunk, legyen utódaid száma ezerszer tízezer! Vegye birtokba utódod ellenségei városát!
24,61 Azután fölkelt Rebeka és szolgálói, felültek a tevékre, és követték azt a férfit. Így vitte el a szolga Rebekát, és elment.
24,62 Izsák éppen megérkezett a Lahajrói-kúttól, mert a Délvidéken lakott.
24,63 Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek.
24,64 Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről,
24,65 és azt kérdezte a szolgától: Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt: Ő az én uram! Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát.
24,66 A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett.
24,67 Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.

25,20 Izsák negyvenesztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betúél leányát, az arám Lábán húgát Paddan-Arámból.
25,21 És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége.

25,26 Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák hatvanesztendős volt, amikor ezek születtek.

26,6 Izsák Gerárban telepedett le.
26,7 Amikor annak a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, azt mondta, hogy a húga. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói Rebeka miatt, mert szép arcú volt.


A fenti idézetekből megtudjuk, hogy Ábrahám (Avraham: אַבְרָהָם; Ibrāhīm: ابراهيم) felesége, Sára (Szārā: שָׂרָה), az első gyermekét, Izsákot (Yitzchak: יִצְחָק) JHVH (יהוה‎) közbenjárására 90 éves korában szülte meg. Ekkor volt Ábrahám 100 éves (Mózes I. 17,17). Sára 127 éves korában halt meg (Mózes I. 23,1), tehát ekkor Izsák 37 éves kellett legyen.

Sára halálát a zsidó hagyományok Ábrahám emberáldozat bemutatásának a kísérletével párosítják össze, amikor úgymond Isten utasítására megpróbálta feláldozni a 37 éves fiát, Izsákot a Moriah (מוֹרִיָּה) hegyen:

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán; -Mars quadrat:24,3°Bika; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió
(8,8°)
- A Tóra szerint Ábrahám saját fiát Izsákot akarta égő áldozatként JHVH-nak feláldozni, de az éppen akkor kialakult kozmikus kereszt szellemének a sugallatára megváltoztatta a tervét...

Az Ószövetség kozmikus misztériuma ehhez a fajta kozmikus kereszthez lett utalva utólagosan:

Bild

A feltételezett Ábrahám emberáldozatának a kísérletétől Immánuelszületési időponjával bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) 14 darab azonos felépítésű kozmikus kereszt realizálódott, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye") utal. A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású volt.

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ra_%28Biblia%29
Sára halála
A zsidó hagyományok Sára halálát szorosan összekötik Izsák feláldozásával.[41] Az elbeszélések két változata létezik az első ószövetségi mátriárka halálával kapcsolatban. Az első szerint egy Sámael nevű férfiú látogatta meg Sárát, és azt mondta neki, hogy látta Ábrahámot, amint felhurcolja Izsákot a hegyre. Elbeszélése szerint a fiú hiába sírt és könyörgött apjának, az feláldozta őt az Úr oltárán. Sára keservesen sírt, és hamarosan belehalt bánatába.[42] A másik történet szerint maga a Sátán látogatta meg Sárát egy öreg ember képében, és elmondta neki, hogy Ábrahám feláldozta egyetlen gyermeküket. Sára elhitte a történetet, és keservesen zokogni kezdett, de hamarosan belenyugodott Izsák sorsába, hiszen tudta, hogy Ábrahám az Úr parancsára cselekedett. Ezért aztán felkerekedett, hogy megkeresse férjét. Beershebából Hebronba tartott, és mindenkit megkérdezett az úton, hogy vajon nem látták-e Ábrahámot. Ekkor a Sátán újra feltűnt emberi alakot öltve magára, és azt mondta Sárának, hogy Ábrahám végül nem áldozta fel Izsákot, és apjával együtt hazafele igyekeznek. Sára nem számított a jó hírre, és ezért belehalt a végtelen örömbe. Ábrahám és Izsák Hebronban találtak rá holtan.[43]

[41] Genesis Rabba 58:5
[42] Pirke De-Rabbi Eliezer 32
[43] Szefer ha-Jásar, Vajera rész

http://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%A1k_%28Biblia%29
Zsidó hagyományok
A rabbinikus hagyományok szerint Izsákot 37 évesen ajánlotta fel Ábrahám Istennek, mely ellentmond annak az általános ábrázolásmódnak mely szerint Izsák ekkor még gyermek volt.[10] A rabbik arra is gondoltak, hogy Sára halálának oka Izsák feláldozásának a szándéka volt.[10] A későbbi zsidó hagyományokban Izsák feláldozását Isten iránti hála jeleként értelmezték.[11] A bibliai időket követő zsidó megjelenítések gyakran csökkentik Izsák szerepét, és leginkább Ábrahám cselekedetére, Izsák feláldozására, koncentrálnak.[3] Az egyik ilyen verzió szerint Izsák a feláldozás során meghalt, majd feltámadt.[3] A haggada számos bejegyzése a Bibnliától eltérően a Sátán tette próbára Izsákot, és nem Isten.[12] Izsáknak az az elképzelése, hogy élete árán is követi az Úr akaratát, számos zsidónak például szolgált, akik a zsidó törvények megsértése miatt vállalták a vértanúságot.[10]

http://judaizmus.blogspot.com/2009/03/n ... aban6.html
http://judaizmus.wordpress.com/category ... d/page/36/
http://www.or-zse.hu/dvar/nok/zsido-rivka2005.htm (már nem lehet elérni]
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
RIVKA (REBEKKA) - A MÁSODIK ŐSANYA
(1Mózes 24., 25., 26., 27. fejezetek)
Izsák, a második ősatya, felesége Rivka, az arameus Betuél lánya, Lábán húga. Az első - és talán egyetlen - "siduch" a Tórában, amely házasságközvetítő által jött létre.

Amikor Eliezer erősködik, Betuél és Lábán ajánlják, kérdezzék meg a leányt, hajlandó-e elmenni ezzel az idegennel a messzi Kánaánba. Remélik, hogy a nagyon fiatal Rivka nemet mond, de meglepetésükre Rivka hajlandó, mégpedig azonnal.

Megérkeztükkor azonnal létrejön a házasság, minekutána az Írás közli velünk, hogy "Izsák megszerette Rivkát". Előbb a házasság, utána a szerelem.

Az Írás már tudatta velünk a kútnál történt találkozás során, hogy Rivka nagyon szép volt. Nincs hivatalos adat arról, hogy hány éves lehetett, de a Midrások szerint nagyon fiatal, szinte gyerek még. Ezzel szemben Izsákról tudjuk, hogy 40 éves volt, vagyis ez három évvel a feláldozási kísérlet (Ákédá) után történt.

Kivel konzultált Rivka a terhességével kapcsolatban? Egy Midrás szerint elment Sém és Éver legendás tanházába, ahol az isteni tanokat oktatták még a Tóraadás előtt (itt tanult később Jákob is). Mások szerint apósát, Ábrahámot kérdezte meg, aki próféta hírében állott. Férjét talán szégyellte vagy nem merte megkérdezni.
A szülés idején kiderült, hogy valóban ikrek: két fiú. Az első egy vörös, szőrös csecsemő, akit Ézsaunak neveztek el, majd utána született testvére, aki Ézsau sarkát fogta, mintha versenyt futna vele. Ő volt Jákob. Ekkor Izsák, a boldog apa, 60 éves volt, míg Rebekka legfeljebb huszonöt, esetleg harminc.

Izsák 40 éves korában (Mózes I. 25,20), azaz Sára halála után három évvel vette feleségül Betúél leányát, Rebekát (Rivkah: רבקה), akitől 20 év elteltével két fia született, Ézsau és Jákob (Mózes I. 25,26). A Tóra szerint azért nem lehetett Rebekának korábban gyermeke, mert úgymond meddő volt (Mózes I. 25,21).

A tanulmány célja felderíteni, hogy Rebeka valójában hány éves volt, amikor Izsák magáévá tette?

Néhány képzőművészeti alkotás arról a jelenetről, amikor a Tóra szerint Rebeka a kútnál találkozott Ábrahám szolgájával, Eliézer-rel (24,11-27):

Link
Kép

Kép
Bartolomé Esteban Murillo, Rebekka und Eliezer am Brunnen (Mitte 17. Jahrhundert) zeigt, wie Eliezer auf Isaaks zukünftige Frau trifft

Link
Kép
Rebecca at the Well by Giovanni Antonio Pellegrini.

Link
Kép

Link
Kép
Rebeca al pou, per Veronese, ca. 1580 (Versailles, Musée nationalae du Château de Versailles)

Link
Kép

Link
Kép
Eliezer és Rebeka (Accademia di Venezia) - Francesco Solimena

Link
Kép
Gustave Doré - Eliézer e Rebeca

http://de.wikipedia.org/wiki/Rebekka
Der Überlieferungen zufolge war Rebekka beim Eheschließungvertrag mit Isaak drei Jahre alt (Gen 25-20).

Rebekka, eine historische Gestalt?
Die Rebekka-Erzählung ist von Anachronismen gekennzeichnet. Das Volk der Aramäer, aus welchem Rebekka stammen soll, kann erst ab 1300 v. Chr. nachgewiesen werden.

Aus den oben genannten Gründen ist davon auszugehen, dass die Erzählung um Rebekka aus der Retrospektive verfasst wurde. Man geht davon aus, dass sie im babylonischen Exil oder in der frühen nachexilischen Zeit verfasst wurde (587–450 v. Chr.).

--A hagyományok értelmében Rebeka 3 éves volt az Izsákkal történt házasságkötésekor (Gen 25-20).

Rebeka egy történelmi személyiség?
A Rebeka-elbeszélést anakronizmus (*a korhoz nem illő vonások) jellemzik. Az arameus népet, amiből Rebeka kellett származzon, először i.e. 1300-tól lehet kimutatni.

A fent említett okok miatt abból indulunk ki, hogy a Rebeka-elbeszélés visszatekintve (*visszamenőlegesen) lett megfogalmazva. Az ember abból indul ki, hogy ez a babilóni száműzetés, vagy a korai száműzetés utáni időben (i.e. 587–450) lett megfogalmazva.--

Az alábbi idézet egyből három problémát vet fel:

1, Amikor Izsák feleségül vette Rebekát, akkor még csak egy gyereklány volt (3 éves), tehát a képzőművészeti alkotások hamis képet igyekeztek Rebekáról alkotni...

2, Az arameus nép, amiből Rebekának kellett származnia, feltehetőleg nem létezett i.e. 1300 előtt...

3, A Rebeka-elbeszélést vagy a babilóni száműzetés alatt, vagy azt követően kellett megalkossák...

A tanulmány szempontjából kizárólagosan csak az első megállapítás bír jelentőséggel, ugyanis már utaltam arra korábban, hogy szerintem a Tóra Ezsdrás vezetése alatt készült el i.e. 445-re.

Rásinak (Rabbi Slomo Jiccháki; 1040 - 1105), a középkor legnagyobb T'nákh és a Talmud szaktekintélyének a magyarázata igazolja azt, hogy Rebeka valóban 3 éves kislányként lett Izsák felesége:

http://www.or-zse.hu/resp/hallgatoi/ronatamas2003.htm
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
RABBI SLOMÓ JICCHÁKI - RÁSI (1040 - 1105)
Rási, rabbi Slomó Jiccháki 1040-ben született Troyes champagne-i városban. Egy legenda szerint (melyet sokan elvetnek, és valószínűtlennek tartanak) abban az évben született, melyben Rabbénu Gerson, a Gálut Fényessége elhalálozott, s így beteljesült az Írás: "a nap lementével újra feltűnt a nap." Rási a leghíresebb askenáz jesívákban, előbb Mainzban, majd Wormsban végezte tanulmányait. A diaszpóra minden országában a Biblia és a Talmud legnagyobb magyarázójaként ismerik el. Alig van olyan Talmud- vagy Biblia-kiadás, melyhez nem csatolják az ő kommentárját. Az első nyomtatott héber könyv, amely az olaszországi Reggio di Calabriában jelent meg 1475-ben, Rási kommentárja a Tórához.


http://www.zsido.com/konyvek/rasi_magya ... _a_torahoz
Rási (Rabbi Slomo Jichaki)
Rási magyarázatai a Tórához
http://www.zsido.com/upload/attachments ... 0szara.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(264. old.) – ...és eljött Ábrahám... – Beér Sevából. – ...hogy meggyászolja Sárát és megsirassa. – A Tóra egymás mellett említi Sára halálát és Izsák feláldozását,2 – mivel mikor eljutott hozzá (Sárához) a hír, – hogy fia feláldozásra kerül, – amit kis híján meg is tettek, – פָּרְחָה נִשְׁמָתָהּ מִמֶּנָּה – akkor szállt el belőle a lélek – és meghalt.

(273-274. old.) És a leány igen szép volt, hajadon, akit férfi még nem ismert; lement a forráshoz, megtöltötte korsóját és feljött. (1Mózes 24:16.) – hajadon.27 – [Olyan hajadon], akinek a szüzessége is [sértetlen volt]. – akit férfi még nem ismert. – [Nem voltak] természetellenes érintkezései. – Mivel a nem-zsidó hajadonok [is] – őrzték szüzességüket, – és szexuális kicsapongásaikat természetellenes módokon [űzik], – ezért a Szentírás tanúságot tesz [Rebeka] mellett, – hogy ő ártatlan volt minden effélében.

(286. old.) És mondták fivére meg anyja: „Maradjon a leány velünk néhány napig, vagy tízig, és azután menj el”. (1Mózes 24:55.) – És mondták fivére meg anyja... – És
hol volt Betuél, az apa? – Ő meg akarta akadályozni [Rebeka távozását], – [ezért] jött egy angyal, és megölte.

(289. old.) És Izsák bevezette Rebekát a sátorba, Sára, anyjáéba; elvette Rebekát, az feleségévé lett, és megszerette őt; és Izsák megvigasztalódott anyja halála után. (1Mózes 24:67.) – …a sátorba, Sára, anyjáéba...80 – [Izsák] bevezette a sátorba [Rebekát], – és íme, olyanná változott, mint [Izsák] anyja, Sára. – Azaz [Rebeka olyan lett] mint Sára, az anyja.– Mert amíg Sára élt, –

http://www.zsido.com/upload/attachments ... toldot.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(298. old.) A Rási kommentár a Tórához
Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuél leányát, Pádán-Arámból, az arám Lábán húgát. (1Mózes 25:20.) – negyvenéves.4 –
Ugyanis amikor Ábrahám visszatért a Morijá hegyéről, – hírt kapott Rebeka születéséről. – Izsák pedig [ekkor] harminchét éves volt, – mert ekkor történt, hogy Sára meghalt. – És Izsák születésétől az ákédá-ig5, – amikor Sára meghalt, – harminchét év telt el. –

4 Miért várt Izsák ilyen hosszú ideig a nősüléssel?
5 Az ákédá „megkötözés”-t jelent. Ezzel a héber szóval utalunk arra az eseményre, amikor Ábrahám megkötözte Izsákot, hogy feláldozza az Örökkévalónak az Ő parancsára.

(299. old.) Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) – Sára kilencven éves volt Izsák születésekor – és százhuszonhét, amikor meghalt [ti. ő maga, vagyis Sára]. – שֶׁנֶּאֱמַר
– Mert írva van: – „És volt Sárának élete, stb.,”6 – vagyis Izsák harminchét éves volt, – és Rebeka ekkor7 született. – [Izsák] várt, amíg [Rebeka] alkalmassá nem vált a házasságra, – ez a hároméves kor, – és akkor feleségül vette.


És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségével átellenben, mivel meddő volt. Az Örökkévaló engedett neki, és viselős lett Rebeka, a felesége. (1Mózes 25:21.) – És fohászkodott. – [Jelentése:] [Izsák] sokat imádkozott és esdekelt.

6 Fentebb, 23:1.
7 Vagyis amikor Izsák harminchét éves volt.

(303-304. old.) ...utána kijött testvére, kezével Ézsau sarkát tartva, és elnevezték őt Jákobnak. Izsák pedig hatvanéves volt, midőn születtek. (1Mózes 25:26.)

– hatvanéves. – Tíz év [telt el] attól fogva, hogy elvette [Rebekát], – addig, amíg [Rebeka] be nem töltötte a tizenharmadik évét – és képessé nem vált arra, hogy [gyermeket] foganjon; – és a következő tíz év, – [amely alatt Jákob] reménykedett és várt, – ahogyan apja tette Sárával kapcsolatban. – Amikor [Rebeka még mindig] nem esett teherbe, – [Jákob] ráébredt, hogy [Rebeka] meddő, – és [ezért] imádkozott érte. – [De] nem volt hajlandó elvenni egy szolgálót,32 – mert a Morijá
hegyén33 [Ábrahám] hibátlan égőáldozattá szentelte.

http://www.tachash.org/metsudah/b06r.html
http://www.tachash.org/texis/vtx/chumas ... ticle.html (már nem lehet elérni)
Bereishis (Book 1: Genesis)
Toldos
Chapter 25 - Rashi
(To Chumash Text)
Verse 20: Forty years old.4
For when Avraham returned from Mount Moriah he received the news that Rivkah was born. And Yitzchok was then thirty-seven years old, for it was at that time that Sarah died. And from Yitzchok's birth until the Akeidah5 when Sarah died, there were thirty-seven years; because she was ninety at Yitzchok's birth and one hundred and twenty-seven at her death. For it is said: "The lifetime of Sarah etc.," making Yitzchok thirty-seven years old, and at that time6 Rivkah was born. He waited for her until she was fit for marriage--- three years---whereupon he married her.

http://www.tachash.org/metsudah/b06n.html#fn6
TOLDOS - NOTES ON RASHI COMMENTARY
Chapter 25 - Text Notes
5 Avraham's binding of Yitzchok as a sacrifice.
6 I.e., when Yitzchok was 37.

http://www.zsido.com/blog/biblia_nok_rebekka/11/262
2009-05-07
Bibliai Nők: Rebekka
A sátor melyben Sára lakott három évig üresen állt. Míg élt, pezsgés és szellemi világosság uralta lakhelyét, most viszont szomorúság és magány töltötte meg. Ábrahám minden vágya az volt, hogy Izsák fiának olyan jellemű és gondolkodású asszonyt találjona mint Sára volt. Mivel Izsák I-stenszolgálattal és Tóra tanulással töltötte a napjait egyértelművé vált, hogy Ábrahám a szomszédos kánaáni nők közt nem talál megfelelső feleséget neki. Ábrahám ezért útnak indította bizalmas szolgáját, Eliézert ajándékokkal megrakott tevével Mezopotámiába, hogy keressen megfelelő asszonyt Izsáknak. Amint odaért a városon kívül állt meg egy kút mellett. Este volt. Ilyenkor jöttek a város asszonyai a kúthoz vizethúzni. Eliézer azt kérte az Örökkévalótól, hogy segítsen neki az Izsáknak való lányt kedves segítőkészségéről felismerni.

Eliézer alig fejezte be az imát és megpillantotta Rebekkát (Rebekka Jom Kippur napján született, élt i.e.1677-1556), Ábrahám unokafivére, Betuél lányát közeledni. A lány gyönyörűszép volt. Szívélyes viselkedése jó benyomást keltett Eliézerben ezért megkérte ihatna –e a korsójából. Rebekka így válaszolt: „Igyon csak Uram!” Miután csillapította a szomját Rebekka így szólt: „Húzok vizet a tevéinek is amíg eleget nem isznak.” Majd rögtön kiöntötte az új korsó vizet a vályúba és addig folytatta míg az összes teve elég vizhez jutott. Eliézer most már biztos volt benne, hogy ez az a lány akit keres. Még a nevét sem kérdezte meg, ám rögvest adott neki egy aranygyűrűt és két arany karkötőt, majdcsak ezután érdeklődött a kiléte felől (Rebekka 3 éves volt ekkor). Ahogy Rebekka feltárta, hogy Ábrahám fivérének, Náhornak az unokája Eliézer meghajolt az Örökkévaló előtt és megköszönte, hogy segített Ábrahám kérése szerint Izsáknak való asszonyt találni.


Feltehetőleg innen származik az alábbi ókori tradíció is, amit egyes talmudista rabbik képviseltek akkoriban:

Der Babylonische Talmud (Lazarus Goldschmidt) Achter Band
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996 ISBN 3-633-54106-3
Synhedrin VII, iv Fol. 55b (S. 684)

R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Person] durch den Beischlaf angetraut (142) werden; wenn der Eheschwager (143) sie beschlafen hat, so hat er sie geeignet; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen (144) strafbar; sie macht [als Menstruirende] den sie Begattenden unrein, sodaß er das unterste Polster (145) gleich dem oberen verunreinigt; ist sie mit einem Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat einer der Bemakelten (146) sie beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich (147) gemacht; hat jemand an ihr eine der in der Tora genannten verbotenen Begattungen vollzogen, so wird er ihretwegen mit dem Tode bestraft, während sie straffrei (148) ist.

(142) Die Antrauung kann auch durch den Beischlaf erfolgen, wenn er in dieser Absicht vollzogen wird.

--R. Joseph mondta: Gyere és hallgasd: Három éves és egy napost [női személyt] nemi közösülés által (142) meg lehet házasítani.

(142) A megházasítás nemi közösülés (együtthálás) által tud megtörténni, ha ő (a hímnemű személy) ezzel a szándékkal hajtja végre.--


http://www.halakhah.com/tcontents.html
http://www.come-and-hear.com/tcontents.html (már nem lehet elérni)
Soncino Babylonian Talmud
TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES
UNDER THE EDITORSHIP OF
RABBI DR. I. EPSTEIN
B.A., Ph.D., D. Lit.
FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI
DR. J. H. HERTZ
THE SONCINO PRESS
LONDON
http://www.halakhah.com/sanhedrin/index.html
http://www.halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_55.html
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/ ... in_55.html (már nem lehet elérni)
Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin
Sanhedrin 55b
Joseph said: Come and hear! A maiden aged three years and a day may be acquired in marriage by coition, and if her deceased husband's brother cohabits with her, she becomes his. The penalty of adultery may be incurred through her; [if a niddah] she defiles him who has connection with her, so that he in turn defiles that upon which he lies, as a garment which has lain upon [a person afflicted with gonorrhoea].5 If she married a priest, she may eat of terumah;6 If any unfit person7 has a connection with her, he disqualifies her from the priesthood8 — If any of the forbidden degrees had intercourse with her, they are executed on her account,9 but she is exempt.10

5. A man who had sexual connection with a niddah, defiles that upon which he lies even if he does not actually touch it. But the degree of uncleanliness it thereby acquires is not the same as that of bedding upon which a niddah herself, or a person afflicted with gonorrhoea, lies. For in the latter case, the defilement is so great that the bedding in turn renders any person or utensil with which it comes into contact unclean; whilst in the former, it can only defile foodstuffs and liquids. This is the same degree of uncleanliness possessed by a garment which has lain upon, or been borne by a zab (i.e., one afflicted with issue).
6. As the law of an Israelite's (adult) daughter who married a priest. But if she was less than three years old, although the Kiddushin accepted on her behalf by her father is valid, yet since she is sexually immature, the marriage cannot be consummated, and hence she is not thereby enabled to eat of terumah. On terumah, the priest's portion of an Israelite's produce, v. Glos.
7. E.g., a heathen, hallal, nathin, or bastard.
8. I.e., if a priest's daughter, or if the daughter of a Levite or Israelite married to a priest, she may not eat of terumah.
9. If they are of those forbidden on pain of death, v. supra 53a.
10. As she is a minor.Der Babylonische Talmud (Lazarus Goldschmidt) Achter Band
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996 ISBN 3-633-54106-3
Synhedrin VIII, i Fol. 69a (S. 737)
R. Jirmeja aus Diphte sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Person] durch den Beischlaf (18.) angetraut werden; wenn der Eheschwager sie beschlafen hat, so hat er sie geeignet; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen strafbar; sie macht [als Menstruirende] den sie Begattenden unrein, sodaß er das unterste Polster gleich dem oberen verunreinigt; ist sie mit einem Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat einer der Bemakelten sie beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich gemacht; hat jemand an ihr eine der in der Tora genannten verbotenen Begattungen vollzogen, so wird er ihretwegen mit dem Tode bestraft, während sie straffrei ist.

(18.) Erklärende Anmerkungen zu dieser Lehre befindet sich oben S 684 Anmm. 143-148.
--R. Jirmeja Diphte-ből mondta: Ennek megfelelően mi is megtanultuk: Három éves és egy napost [női személyt] nemi közösülés által (18) meg lehet házasítani.


http://www.halakhah.com/tcontents.html
http://www.come-and-hear.com/tcontents.html (már nem lehet elérni)
Soncino Babylonian Talmud
TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES
UNDER THE EDITORSHIP OF
RABBI DR. I. EPSTEIN
B.A., Ph.D., D. Lit.
FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI
DR. J. H. HERTZ
THE SONCINO PRESS
LONDON
http://www.halakhah.com/sanhedrin/index.html
http://www.halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_69.html
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/ ... in_69.html (már nem lehet elérni)
Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin
Folio 69a
R. Jeremiah of Difti said: We also learnt the following: A maiden aged three years and a day may be acquired in marriage by coition, and if her deceased husband's brother cohabited with her, she becomes his. The penalty of adultery may be incurred through her; [if a niddah,] she defiles him who has connection with her, so that he in turn defiles that upon which he lies, as a garment which has lain upon [a person afflicted with gonorrhoea]. If she married a priest, she may eat of terumah; if any unfit person cohabits with her, he disqualifies her from the priesthood. If any of the forbidden degrees had intercourse with her, they are executed on her account, but she is exempt.22

22. I.e. that since there is a minority that does not err in respect of the length of the month, why not assume that each knows the length of the preceding month?Der Babylonische Talmud (Lazarus Goldschmidt) Vierter Band
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996 ISBN 3-633-54106-3
Jabmuth (*Jebamot="Schwagerehe") VI,iii Fol. 57b (S.512)
Semuél sagte: Abba (172) pflichtet mir hinsichtlich eines Mädchens unter drei Jahren und einem Tage (173) bei; da bei dieser die Beiwohnung unwirksam ist, so ist bei ihr auch der Baldachin (174) unwirksam. Raba sagte: Auch wir haben demgemäß (175) gelernt: Mit drei Jahren und einem Tage wird sie durch Beiwohnung angetraut; wohnt der Schwager ihr bei, so eignet er sie sich an; man ist ihretwegen wegen Ehebruches schuldig; sie macht den ihr Beiwohnenden unrein (176), sodaß er das unterste Polster gleich dem oberen (177) verunreinigt; ist sie mit einem Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; wohnt jemand der Bemakelten ihr bei, so macht er sie untauglich (178). Nur mit drei Jahren und einem Tage, wo sie durch die Beiwohnung untauglich wird, wird sie durch den Baldachin untauglich, unter drei Jahren und einem Tage, wo sie durch die Beiwohnung nicht untauglich wird, wird sie auch durch den Baldachin nicht untauglich.

(172) Eigentlicher Name R.s., der par excellence Rabh (Großer, Meister) genant wurde.
(173) Da bis zu diesem Alter nicht begattungsfähig ist.
(174) Der nur deshalb wirksam ist, weil dann die Beiwohnung erfolgen kann.
(175) Daß die Beiwohnung eines Mädchens unter diesem Alter eherechtlich unwirksam ist.
(176) Während der Menstruation.
(177) Wenn er auf mehreren Decken übereinander liegt und nur die obere berührt, so sind auch alle unteren unrein.
(178) Vgl. Anm. 171.[/color]--


http://www.halakhah.com/tcontents.html
http://www.come-and-hear.com/tcontents.html (már nem lehet elérni)
Soncino Babylonian Talmud
TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES
UNDER THE EDITORSHIP OF
RABBI DR. I. EPSTEIN
B.A., Ph.D., D. Lit.
FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI
DR. J. H. HERTZ
THE SONCINO PRESS
LONDON
http://www.halakhah.com/yebamoth/index.html
http://www.halakhah.com/yebamoth/yebamoth_57.html
http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_57.html (már nem lehet elérni)
Babylonian Talmud: Tractate Yebamoth
Yebamoth 57b
'The bridal chamber1 constitutes kinyan2 with ineligible women'3 and Samuel said, 'The bridal chamber4 does not constitute kinyan2 with ineligible women'.3
Said Samuel: Abba5 agrees with me in the case of a girl who is under three years of age and one day; since cohabitation with her constitutes no kinyan,6 the bridal chamber7 also constitutes no kinyan.6

Raba said, We also learned a similar Baraitha:8 A girl who is three years of age and one day may be betrothed by cohabitation; if a levir cohabited with her, he has thereby acquired her;9 one incurs through her the guilt of intercourse with a married woman; she10 defiles her cohabitor in respect of his imparting defilement to the lower, as well as to the upper couch;11 if she was married to a priest she may eat terumah, and anyone ineligible12 who cohabited with her causes her ineligibility.13 Thus only a girl of the age of three years and one day, who is rendered ineligible by cohabitation, is also rendered ineligible through the bridal chamber; but a girl younger than three years and one day, who is not rendered ineligible by cohabitation, is not rendered ineligible through the bridal chamber either.14 This proves it.

1. Lit., 'there is huppah' (v. Glos.), even if it was unaccompanied by any other form of betrothal such as money, deed, or cohabitation (Rashi). On huppah v. Kid., Sonc. ed. p. 5, n. 7,
2. To deprive the woman of her right to eat terumah where, as the daughter of a priest, she had previously been entitled to this privilege.
3. Whom one is not permitted to marry; a widow, e.g., to a High Priest or a divorcee to a common priest. On Rashi's interpretation which is followed here, both Rab and Samuel hold with R. Huna (v. Kid. 3a) that huppah by itself constitutes kinyan. They differ, however, in the case of ineligible women, Samuel being of the opinion that huppah with them constitutes no kinyan, since it does not allow them to enter into marital union. Rabbenu Tam, on the other hand, explains huppah here as having been preceded by kiddushin and with reference to the last clause of our Mishnah, the point at issue being whether with ineligible women it is considered nissu'in disqualifying the widow, or erusin; v. Tosaf s.v. [H].
4. If unaccompanied by any other forms of matrimonial kinyan. V. supra n. 11.
5. I.e., Rab, whose proper name was Abba. The former name (Rab = Master) was a title of honour conferred upon him as the Master par excellence of his time. According to Rashi, a.l., 'Abba' was a term of respect synonymous with 'prince' and 'master' by which Samuel, his younger contemporary, referred to Rab.
6. V. supra p. 385, n. 12.
7. Which constitutes kinyan only where cohabitation is possible, but which is not the case with a child under the age mentioned.
8. From which the ruling on which Rab and Samuel are in agreement may he inferred.
9. She is deemed to be his legal wife.
10. During her period of menstruation.
11. If he lies on a number of couches (coverlets, bed-spreads, and the like) resting one upon the other, he imparts levitical defilement to all, though he comes in direct contact with the uppermost one only.
12. A bastard, for instance,
13. V, supra p. 385, n, 12. Cf. Kid. 10af, v. Sanh. Sonc. ed. p. 376, n. 2.
14. Cf. supra note 3.Der Babylonische Talmud (Lazarus Goldschmidt) Vierter Band
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996 ISBN 3-633-54106-3
Jabmuth (*Jebamot="Schwagerehe") VI,iv Fol. 60b (S.521)
Es wird gelehrt: R.Simón b. Johaj sagte: Eine Proselytin unter drei Jahren und einem Tage ist für Priester tauglich, denn es heißt: (266) und alle Kinder unter den Weiber, die die Beiwohnung eines Mannes nicht erkannt haben, laßt für euch leben, und unter ihnen war auch Pinhas (267).
- Und die Rabbanan!? - Als Sklawen und Mägde. - Demnach (268) sollte dies auch von einer drei Jahre und einen Tage alten gelten!? - Es heißt: (269) und jedes Weib, das einen Mann durch männliche Beiwohnung erkannt hat, tötet, die aber nicht erkannt hat, laßt leben; demnach wären Kinder leben zu lassen, einerlei ob sie erkannt haben oder nicht erkannt haben, und dem widersprechend heißt es: und alle Kinder unter den Weibern, die die Beiwohnung eines Mannes nicht erkannt haben, laßt für euch leben, die aber erkannt haben, tötet!?

(266) Num. 31.18.
(267) Der Priester war.
(268) Wenn es nur darauf ankommt, daß ein Mann ihr noch nicht beigewohnt hat.
(269) Num. 31.17.

--Ezt tanítják: Simón b. Johaj rabbi mondta: Egy három éves és egy napos kornál fiatalabb proszelyta (*nõnemű, aki önként betért Izrael közösségébe) alkalmas a pap részére, mert ez azt jelenti: (266) és minden leánygyermek, aki egy férfit nem ismert, hagyjátok magatoknak életben, és köztük volt Pinchász (267).
- És a rabbik!? - Rabszolgaként és szolgaként. - Eszerint (268) ez egy három éves és egy napos számára is érvényes? - azt jelenti: (269) és mindent lányt, aki egy férfit férfi általi közösülés által ismert, megölni, azokat azonban akik nem ismertek, hagyjátok életben; eszerint gyermekek életben lennének hagyva, mindegy hogy ismerte-e, vagy nem ismerte-e, és ennek ellentmondva azt jelenti: minden leánygyermek, aki egy férfit nem ismert, hagyjátok magatoknak életben, azt azonban aki ismert, megölni?

(266) Numeri 31.18. (*Mózes IV. 31,18 De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfival való hálást.)
(267) Az pap volt.
(268) Amennyiben ez csak attól függ, hogy egy férfi még nem közösült vele.
(269) Numeri 31.17. (*Mózes IV. 31,17 Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált.)

(* http://duden-suche.de/suche/abstract.ph ... ortname=fx
Proselyt: der; -en, -en [kirchenlat. proselytus < griech. proselytos, eigtl. = Hinzugekommener]: Neubekehrter, (im Altertum) bes. ...
http://duden-suche.de/suche/artikel.php ... &verweis=1
Proselytin, die; -, -nen: w. Form zu ↑ Proselyt.

A Proselytin jelentése: egy női személy, aki betért az ószövetségi valláshoz.)


http://www.halakhah.com/tcontents.html
http://www.come-and-hear.com/tcontents.html (már nem lehet elérni)
Soncino Babylonian Talmud
TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES
UNDER THE EDITORSHIP OF
RABBI DR. I. EPSTEIN
B.A., Ph.D., D. Lit.
FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI
DR. J. H. HERTZ
THE SONCINO PRESS
LONDON
http://www.halakhah.com/yebamoth/index.html
http://www.halakhah.com/yebamoth/yebamoth_60.html
http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_60.html (már nem lehet elérni)
Babylonian Talmud: Tractate Yebamoth
Yebamoth 60b
It was taught: R. Simeon b. Yohai stated: A proselyte who is under the age of three years and one day is permitted to marry a priest,13 for it is said, But all the women children that have not known man by lying with him, keep alive for yourselves,14 fand Phinehas15 fsurely was with them. And the Rabbis?16 — [These were kept alive] as bondmen and bondwomen.17 If so,18 a proselyte whose age is three years and one day19 should also be permitted! — [The prohibition is to be explained] in accordance with R. Huna. For R. Huna pointed out a contradiction: It is written, Kill every woman that hath known man by lying with him,20 but if she hath not known, save her alive; from this it may be inferred that children are to be kept alive whether they have known or have not known [a man]; and, on the other hand, it is also written, But all the women children, that have not known man by lying with him, keep alive for yourselves,14 but do not spare them if they have known. Consequently21 it must be said that Scripture speaks of one who is fit22 for cohabitation.23

(13.) She is not regarded as a harlot.
(14.) Num. XXXI, 18.
(15.) Who was a priest.
(16.) How could they, contrary to the opinion of R. Simeon b. Yohai, which has Scriptural support, forbid the marriage of the young proselyte?
(17.) Not for matrimony.
(18.) That, according to R. Simeon, Num. XXXI, 18 refers to matrimony.
(19.) So long as she has 'not known man'.
(20.) Num. XXXI, 17.
(21.) To reconcile the contradiction.
(22.) I.e., one who had attained the age of three years and one day.
(23.) Not one who had actually experienced it.Der Babylonische Talmud (Lazarus Goldschmidt) Sechster Band
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996 ISBN 3-633-54106-3
Qiddusin (Kiddusin) I,i Fol. 10a (S. 532)
- Der Passus von der Verheiratung bezieht sich auf die anderen (285). Raba sagte: Auch wir haben es gelernt: Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Person] durch Beischlaf angetraut werden; wenn der Eheschwager sie beschlafen hat, so hat er sie geeignet; man ist ihretwegen wegen Ehebruches schuldig; sie macht (286) den sie Beschlafenden unrein, sodaß er das unterste Polster gleich dem oberen (287) verunreinigt; ist sie mit einem Priester verheiratet, so darf sie Hebe essen; hat jemand an ihr eines der in der Tora genannten Inzestgesetze übertreten, so wird er ihretwegen hingerichtet, während sie (288) straffrei ist; hat einer der Bemakelten (289) sie beschlafen, so hat er sie für die Priesterschaft untauglich (290) gemacht. Hier wird also vom Beischlafe besonders und von der Verheiratung besonders gelehrt.-

(285) Arten der Antrauung: Geld u. Urkunde.
(286) Während ihre Menstruation.
(287) Wenn er auf mehreren Decken übereinander liegt, so ist auch das allerunterste unrein, odgleich er diese nicht berührt hat.
(288) Wegen ihrer Minderjährigkeit.
(289) In legitimer Hinsicht, ein Hurenkind, ein Sklave udgl.
(290) Ein Priester darf sie nicht heiraten.

--Raba* mondta: Mi is ezt tanultuk: Három éves és egy napost [női személyt] nemi közösülés által meg lehet házasítani;--

(* http://de.wikipedia.org/wiki/Raba_(amora)
Raba bar Josef bar Chama (auch Raw Abba ben Josef ben Chama oder Rawa; * um 270; † 352) war einer der bedeutendsten Amoräer der 4. Generation in Babylonien.

Er war Schüler des Rab Nachman bar Jakob und des Rab Josef ben Chijja, des Schulhauptes in Pumbedita. Er lehrte in Seleukia-Ktesiphon (bei den Juden bekannt als Mahuza) am Tigris. Unter Abaje und Raba erreichte die talmudische Dialektik ihren Höhepunkt. Den Debatten der beiden ist im babylonischen Talmud viel Raum gewidmet; die Halacha hat mit wenigen Ausnahmen für Raba und gegen Abaje entschieden (Erubin 15a; Sanhedrin 27a).

Als Abaje Schuloberhaupt in Pumbedita wurde, ging Raba zurück nach Mahuza, an seinen Geburtsort, wo er für 14 Jahre die Leitung der dortigen Akademie übernahm, der sich nach Abajes Tod auch dessen Schüler anschlossen.)


http://www.halakhah.com/tcontents.html
http://www.come-and-hear.com/tcontents.html (már nem lehet elérni)
Soncino Babylonian Talmud
TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES
UNDER THE EDITORSHIP OF
RABBI DR. I. EPSTEIN
B.A., Ph.D., D. Lit.
FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI
DR. J. H. HERTZ
THE SONCINO PRESS
LONDON
http://www.halakhah.com/pdf/nashim/Kiddushin.pdf
Talmud - Mas. Kiddushin 10a
Raba said: Come and hear: A maiden aged three years and a day may be betrothed by intercourse, and if the yabam has intercourse with her, he acquires her. The penalty of adultery may be incurred through her: [if a menstruant,] she defiles him who has connections with her, so that he in turn defiles that upon which he lies, as a garment which has lain upon [a zab].1 If she married2 a priest, she may partake of terumah;3 if any of the forbidden degrees4 interdicted by Scripture cohabited with her, they are executed on her account,5 but she is exempt;6 if an unfit person7 cohabits with her, he disqualifies her from priesthood.8 Thus [here too] intercourse is taught,9 and also ‘if she married’! — This may be its meaning: If this marriage10 was with a priest, she may partake of terumah.

(1) If a man violates an unbetrothed virgin he must pay a fine of fifty shekels: (Deut. XXII, 28f.) if a number of men
violate her unnaturally, leaving her a virgin, they must all pay the same, as for a virgin.
(2) That there Rabbi regards her a be'ulah.
(3) Ibid. 25; now, this is superfluous. since the next verse states: But unto the damsel thou shalt do nothing; hence it
teaches that only the first man is stoned, but after he seduces her, even unnaturally, she is a be'ulah, and her ravishers are
strangled.
(4) Ibid. 22.
(5) Rashi: both must have attained their majority and be liable to punishment, thus excluding an adult who violates a
minor. Tosaf.: they must both be liable to the same death penalty; the reference is to R. Meir's view on this matter, q.v.
Sanh. 66b.
(6) I.e., the man stands in a separate category, and need not be equal to the woman.
(7) That only the husband renders her a be'ulah by unnatural intercourse etc.
(8) That the verse teaches only that cohabitation acquires a woman.
(9) The emphasis on ‘husband’ shews that only he renders her a be'ulah etc.
(10) If the beginning acquires, she belongs to the first; if not, to the second.Az ortodox szokások szerint a fiúgyermek haját ünnepélyes keretek között levágják a harmadik születésnapján. Hogy ennek köze volna-e az itt tárgyalt témához, azt esetleg csak feltételezni lehet:

http://zsido.com/cikkek/hajvagasi_unnep ... n/10/1222/
2009-01-26
Hajvágási ünnepség Keszthelyen
Nem minden napi ünnepségben volt része a múlt héten a keszthelyi zsidó hitközségnek. A közösség legifjabb tagja, Goldschmied Benjámin, három éves születésnapja alkalmából „gyermekké” lett avatva, és a hagyományos szokás keretében levágták három éves haját, amelyet születése óta nem ért penge.

Kép

A hagyomány szerint az „ember az élet fája”, és ezért a fához hasonlóan az első három évben nem nyúlnak „gyümölcséhez”, azaz nem vágják le a kisfiúk haját. A három éves kort elérve azonban egy ünnepség keretében a kisfiút bevezetik a Héderbe, iskolába, megtanítják a fontosabb imákra és ismerkedik a héber betűkkel. Ettől kezdve a gyermek már nem kisbaba, hanem a gyerek. Fontos esemény ez a kisfiú életében, ugyanis ettől kezdve vannak kötelezve a szülők a szokásokra és a micvákra való nevelésére.

A kis Benjámin édesanyja Eszter, nagyszülei István és Etelka illetve a nagycsalád, a keszthelyi közösség körében, Köves Slomó rabbi vezénylésével ünnepelte hajvágását. Köves rabbi, a család jó barátja, aki a kis Benjámint három éve felvette Ábrahám szövetségébe, köszöntötte az egybegyűlteket, és a nagypapát, aki ugyancsak ezen a napon ünnepli születésnapját, majd megkérte az ünnepltet, hogy mondja el a Smát, és mutasson rá egy két héber betűre. Benjamin nagyon ügyes volt. Az ünneplő közösség már alig várja a Bár micvót.

http://www.zsido.com/cikkek/hajvagas_3_ ... ullcomlist
2009-06-05
Hajvágás 3 év után
Kép

Tisztelt rabbi!

A kérdésem az lenne, hogy a fiúgyermekeknél a harmadik születésnap alkalmával történő rituális hajvágásnak hol található az Írott Tórában az eredete. Egy magát rabbinak nevező egyén a minap ezt a választ adta: "A fa gyümölcsét három évig nem lehet leszedni, fogyasztani. E törvény az alapja annak, hogy a fiú gyermekek haját három éven át érintelenül hagyják, és külön, ünnepi alkalom, amikor első izben levágják azt.."

Én ezt a magam részéről kétlem, mivel a Bibliában a vágatlan haj a maga természetes fejlődésében inkább az életerő jelképe, mint a gyümölcsé, és inkább van köze a nazirátus törvényéhez, amely épp az aktuális szidrában van kifejtve.

Vajon melyikünknek van igaza?

Kedves Kérdező!

A zsidó kisfiúk haját hároméves korukig nem szokás levágni*. A Tóra azt írja: "Mert olyan az ember, mint a mező fája..." (5Mózes 20:19.) Az ember fához hasonlít, mert akárcsak a fa, kicsiny magból sarjad, növekszik, gyümölcsöt érlel, ágakat bont. Ebből kiindulva számos zsidó közösségben szokás a fákkal kapcsolatos törvényeket jelképesen az emberekre is alkalmazni. A fákról életük első három évében nem szüretelik le a termést, és ugyanígy három évig nem nyírják le a kisfiúk haját.
Hároméves korban azonban a gyermek elkezdi a Tóra és a parancsolatok tanulását: amint beszélni kezd, a szülőktől – elsősorban az édesanyától – megtanulja a Smá Jiszráélt, a héber ábécét, az ételekre mondandó áldásokat és a többi rövidebb imát. Ebben a fogékony korban alakul ki a kisgyerek hite és bizodalma a Teremtő iránt, a Tóra iránt, az imádkozás, a jótékonykodás és a parancsolatok betartása iránt.
Így hát hároméves korban érkezik el a kisfiú hajnyírási szertartásának ideje. Haját levágják – csak a hagyományos halántéktincseket, a péotot hagyják meg _, és ezzel megteszi első lépését a Tóra által kijelölt úton.
Az apa sorra kéri fel a barátokat és a közösség kiemelkedő tagjait, hogy egy-egy tincset vágjanak le az ünnepelt hajából. A kisgyerek ettől kezdve mindig kis sapkát, kipát fog viselni, és büszkén ölti fel első tálit kátánját, cicitjét. A vendégsereg szeretettel veszi körül az ünnepeltet, és a vidám uzsonna közben számos köszöntő hangzik el.

• A szertartást jiddisül opserenisnak [abscheren], héberül chálákénak nevezik. Izráélben a chászidok között kialakult szokás a hároméves kisfiúkat Lág BáOmer napján Mironba vinni, és ott rabbi Simon bár Jocháj, a nagy tanaita sírjánál nyírják meg őket először. A vidám népünnepély jellegű eseményen sokszáz ünnepelt vesz részt, szüleivel és rokonaival együtt.
Üdvözlettel Köves Slomó

http://www.zsido.com/konyvek/egyseg_19_ ... om_is_volt
http://regi.zsido.com/egyseg/egyseg19/hajnyiras.htm
EGYSÉG 19. SZÁM – 1994 december, Kiszlév 5755
Hegedűs Géza 1912-ben született Budapesten. Nagyváradon kezdte iskoláit, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett jogi doktorátust. Már ismert író, amikor megjárja a doni pokol után Mauthausent és Günskirchent is. A lágeréletben egy kopottá olvasott Tóra jelenti számára a vigaszt.

Hazatérése után újra könyveket ír, tanulmányokat publikál, tanít: több főiskolán máig ezreket nevelt a klasszikus irodalom szeretetére. Regényei, irodalmi ismeretterjesztő művei, önéletírásai, rádiójátékai rendkívül népszerűek. Számunkra külön öröm, hogy zsidóságára mindig büszke volt.

Hegedűs Géza, aki meghívást kapott Menachem Mendel Oberlandernek, szerkesztő-kiadónk hároméves fiának hajnyírási ünnepségére, az alábbi levélben fejezte ki jókívánságait.

Budapest, 1994. május 24.

Kedves Barátunk!

Megkaptuk meghívótokat fiatok 3 éves korában tartandó családi ünnepségére. S bárha erről - zsidó hitfelekezetem ellenére - még sohase hallottam, nyilvánvalónak tartom, hogy ez örömünnep, elsősorban a szülők részére. Tehát köszönjük az értesítést, és kívánunk neked és feleségednek igazi örömömet, otthoni boldogságot, szép reményeket.

Számomra nagyon érdekes volt és maradt az értesítés erről a bizonyára igen régi szertartásról. Én ugyan minden elődömnél fogva úgy vagyok zsidó vallású, hogy mindig is érdekelt a zsidó kultúra több évezredes multja. Apai-anyai elődeim belátható hosszú múlton át zsidó vallásúak voltak, mindkét oldalról a 17. század óta nyilvántartott famíliák, elég sokat tudok is róluk. ... És mindig is szerettük hitfelekezetünket. Szüleim péntek esténként templomba is jártak, diákként magam is elmentem az ifjúsági istentisztelekekre. Apám nagyváradi gyermekkorában még hagyományos "kóser" étrenden élt. Apai nagyszüleimet ott ortodoxként tartották nyilván, mert a férfiak fedett fejjel, hagyományos ételeket ettek, a fogások előtt áldásokat (ezeket héberül "bróhéknak" nevezték) mondtak. ... Engem az iskolában nagyon is érdekelt a hittanóra, nagyjából még a héber betűket is megtanultam, sőt egy-két imakezdetet héberül is tudok idézni. Egyébként amíg szüleim éltek, hosszúnapkor (ezt a nagyváradi zsidók "Jankipernek" mondották) magam is böjtöltem. De talán ennél is fontosabb, hogy az Ótestamentumot máig is újraböngészem, mint a középkori magyar krónikákat. Hiszen kultúrám kettős alapja a zsidó és a magyar múlt. Írtam már bibliai tárgyú regényt Bárák és Debóra harcáról. Közel tucatnyi verses hangjátékot írtam a Szentírás motívumaiból. (Legutóbb A Szentírás nagyasszonyai címen három verses hangjátékom ment a Rádióban: Debóráról, Juditról és Eszterről.)

Szüleim baráti köre is vegyesen volt zsidó és keresztény ... Nagyváradi kisgyerek koromban szüleimnek még ortodox ismerősei is voltak. ... Héber szót csak a templomban hallottam, jiddist pedig sehol. A "jiddis" szót csak a háború után - az 1940-es években - ismertem meg. Ezt a nyelvváltozatot "zsargonnak" nevezték és a német nyelv galíciai változatának tartották. Egyes szavai és kifejezései belekerültek a magyar szlengbe is, de beszélni vagy beszélgetni sohase hallottam ezen a nyelvváltozaton.

És habár a hagyományos zsidó szokások legalább nevükben ismertek voltak (nekem még "barmicvó" ünnepségem is volt, templomban, Tóra előtt), de ez a hároméves korban bekövetkező hajnyírás egyenesen meglepő volt számomra. Hírét se hallottam soha. Ez is ősi szokás, vagy belátható időn belül került a családi szertartások közé? De hogyan is lehet megvalósítani, hogy a kisfiúnak hároméves koráig ne nyírják a haját? El se tudom képzelni, hogy a soha nem vágott haj milyen torzonborz. Vagy ez csak jelkép, hogy ez a hároméves hajnyírás csak az első az életben? Ha egyszer találkozunk, örülnék, ha beszélnél erről a szertartásról is. ...

Baráti üdvözlettel:
Hegedűs Géza

Természetesen az ortodox kislányokra is vonalkoznak manapság előírások:

http://judaizmus.blogspot.com/2010/10/z ... bbi-7.html
2010. október 22., péntek
ZSIDÓ FOGALOMTÁR (VAGY "ZSEBRABBI") 7.
http://www.or-zse.hu/fogalom/ft-g.htm (már nem lehet elérni)
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
GYERTYAGYÚJTÁS a péntek esti (és ünnepi) gyertyagyújtás a zsidó nők alapvető három micvájának egyike (a Chálá-vétel (l. o.) és a Nidda (a havi megmártózás a mikvében (l. o.) mellett. A GY. szimbolikus, a fény a zsidó ház és család békéjét szimbolizálja. Ezzel az aktussal melynek pontos ideje a mindenkori zsidó naptárban van feltüntetve a zsidó nő elfogadja magára nézve a Sábbát beálltát. Általában a zsidó világban elfogadott, hogy férjes asszonyoknak kötelező a Gy. A néhai lubavicsi rebbe újítása, hogy 3 éven felüli kislányok is gyújtanak gyertyát, és édesanyjukkal együtt mondják el az áldást.

http://regi.sofar.hu/hu/node/102218
Naftali Krausz: Zsidó Világhíradó
2008, február 19 - 09:27
http://www.or-zse.hu/kraus/naft133.htm
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
2007.04.24.
Vallásos lányoknak tilos énekelni férfiak hallatára (még ha az egy nem-zsidó sofőr is)

Izrael, sok problémája mellett, a kuriózumok hazája is. Olyan "problémák" is felmerülnek néha, amiket Európában senki nem értene meg még zsidó körökben sem, pedig alapjuk (a problémák alapja) a Halachában gyökerezik.

Például, a Halacha szerint nem szabad férfiaknak női éneket hallani, mert annak izgató, stimuláló, hatása van. Mi történik azonban, ha egy csapatnyi fiatal lány, akik éppen megtérési folyamatban leledzenek, vagyis vallásossá válásuk keretében kapnak ortodox zsidó nevelést-átképzést. Nos, ha ezek a lányok, egy ortodox szervezet keretében, kirándulnak, tilos nekik az autóbuszban énekelni, a fenti ok miatt nehogy éneküket egy férfi hallja.

Nemrég megtörtént esetben a "Lév Áchim" szervezet keretében történt egy ilyen kirándulás és a szervezők megtiltották a lányoknak, hogy danoljanak, mert ezzel zavarba hozzák (hogy ne mondjuk "vétekbe sodorják") a sofőrt, akinek nem szabad női éneket hallani. Az egyik mádrichá javasolta, kérdezzenek meg egy rabbit, mi az eset, ha a sofőr nem-zsidó? Talán ebben az esetben a tilalom nem érvényes és szabad énekelni? A rabbi válasza nemleges volt: ki mondta nektek, hogy egy gójt szabad vétekbe sodorni?!

Ennek utána a szervezet vezetői utasították a lányokat: beszélni, előadásokat tartani, kérdés-felelet minden megy csak ének nem. Énekelni csak azután lehet, miután leszálltak a buszról, a szabad levegőn. Ahol senki sem hallja...

http://regi.sofar.hu/en/node/102243
Naftali Krausz: Zsidó Világhíradó
2008, February 19 - 09:30.
http://www.or-zse.hu/kraus/naft108.htm (már nem lehet elérni)
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
2006.04.18.
HÁROM ÉVEN FELÜLI KISLÁNYOKNAK NEM SZABAD A "MÁ NISTÁNÁ"-T ÉNEKELNI "IDEGENEK ELŐTT"

Egy most megjelent szuper-ultra-ortodox brosúra, nem mindennapi betekintést enged a bné-bráki és jeruzsálemi szuper-ortodoxia világába, ott is a szigorúan bigott "litván" zsidók szokásaiba, halachikus normáiba. A brosúra, amelynek hosszú neve "Pészachi haggada, magyarázatokkal, mesterünktől, a diaszpóra nagy rabbijától, urunktól. Salo, Eljasivtól, feljegyezve tanítványai által", többök között azt az épületes utasítást tartalmazza, hogy három éven felüli(!) kislányoknak tilos a Széder estén" a Má Nistánát intonálni, illetve énekelni...

A gyengébbek kedvéért: A Má nistáná egy - négy kérdésből álló betét - ami felteszi a retorikus kérdést: Miben különbözik ez az éjszaka, a többi éjszakától - majd megválaszolja a kérdéseket, elmondván, hogy ezen az éjszakán nem eszünk kenyeret csak pászkát, és keserű gyökeret (tormát) stb. Ezt mindenütt éneklik a gyerekek, de az új utasítás szerint 3 éven felüli kislányok ne énekeljék, mivel férfiaknak nem szabad női éneket hallani...

Van azonban egy kiskapu is: otthon, családi körben, ahol csak a kislány fiútestvérei vannak jelen és nincsenek idegenek - ott az effajta "női ének" megengedett.


http://www.zsido.com/cikkek/mi_a_helyze ... al/17/1094
2008-12-11
Kedves Rabbi! Mi a véleménye a zsidóságnak a pedofiliáról, amennyiben az még serdületlen, és alig óvodáskorú kislányokat érint? Mi a gyülekezet feladata az ilyen emberrel /?/ szemben? Kérem, ha lehet, nyílt levélben válaszoljon!Üdvözlettel, Vera

Kedves Vera!
A zsidóság természetesen elítéli és bűnnek tartja a pedofíliát. Sőt a kiskorúakkal való házasságot is tiltja a Talmud (Kidusin 41) ugyanis egészségtelennek tartja, hogy olyan házasságok szülessenek, amelyben az egyik fél nem valódi önszántából hozza meg a döntést.

Később törvényhozók (pl. Birké Joszef) arra is felhívják a figyelmet, hogy a házasodó lánynak nem csak jogilag kell nagykorúnak lennie, hanem ajánlatos, hogy biológiailag is elég érett és erős legyen a házasélethez és a gyermekhordáshoz.

Az ókori időkben, amikor a házasságnak más szerepe és más intézményei, keretei voltak, mint napjainkban, s így az emberek sokkal korábban házasodtak, a Biblia sem tiltotta a kiskorú (de nem túl fiatalkorú) házasságot (ez amúgy még nem feltétlenül jelentett házaséletet is).

Bizonyos szélsőséges esetekben, későbbi korokban is hagyatkoztak erre az engedményre. Ilyesmiről tesz említést a középkori Toszfot talmud kommentár (Kidusin uo.), és ilyesmi volt egyes arab országokban is a bevett gyakorlat még az újkorban is, ahol árva zsidó kislányokat csak úgy tudtak megmenteni az államilag engedélyezett kegyetlen „gyámságtól” (rabszolgaságtól…) ha gyorsan férjhez mentek.
Természetesen, a pedofília bűn és minden lehetséges eszközzel megakadályozandó.
üdvözlettel
Köves Slomó rabbi


Rási magyarázatai arra engednek következtetni, hogy Rebeka akkor született, amikor Ábrahám fel akarta Izsákot áldozni JHVH-nak, azaz a kozmikus kereszt égisze alatt látta meg a napvilágot:

http://www.zsido.com/upload/attachments ... vajera.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(260. old.) És történt e szavak után, hogy hírül adták Ábrahámnak, mondván: Íme
Milka is szült fiakat Náchornak, a fivérednek. (1Mózes 22:20.)
És történt e szavak után, hogy hírül
adták... [Hogyan kapcsolódik ez az előzőekhez?] – Visszatérvén a Moriá hegyéről, – Ábrahám tűnődve mondta:– „Ha levágtam volna a fiamat, – akkor most fiam nélkül maradtam volna. – Össze kellett volna már házasítanom – Ánér, Eskol, vagy Mámré valamelyik lányával.” – Mire tudtára adta az Örökkévaló, – hogy Rebeka, az ő [vagyis Izsák] kiszemelt párja, megszületett. – Így kell érteni azt, hogy „ezen szavak után”, – vagyis azon gondolt szavai után, – amelyek a feláldozás következtében
[fogantak meg és] hangzottak el.

(261. old.) És Betuél nemzette Rebekát; ezt a nyolcat szülte Milka Náhornak,
Ábrahám fivérének. (1Mózes 22:23.)
– És Betuél nemzette Rebekát. – Mindezen genealógiák – csupán ezen vers kedvéért lettek lejegyezve.

http://www.zsido.com/upload/attachments ... toldot.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(298. old.) Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuél
leányát, Pádán-Arámból, az arám Lábán húgát. (1Mózes 25:20.)
– negyvenéves.4 – Ugyanis amikor Ábrahám visszatért a Morijá hegyéről, – hírt kapott Rebeka születéséről. – Izsák pedig [ekkor] harminchét éves volt, – mert ekkor történt, hogy Sára meghalt. – És Izsák születésétől az ákédá-ig5, – amikor Sára meghalt, – harminchét év telt el.

5 Az ákédá „megkötözés”-t jelent. Ezzel a héber szóval utalunk arra az eseményre, amikor
Ábrahám megkötözte Izsákot, hogy feláldozza az Örökkévalónak az Ő parancsára.

(299. old.) Toldot (1Mózes 25:19–28:9)
Sára kilencven éves volt Izsák születésekor – és százhuszonhét, amikor meghalt [ti. ő maga, vagyis Sára]. – Mert írva van: – „És volt Sárának élete, stb.,”6 – vagyis Izsák harminchét éves volt, – és Rebeka ekkor7 született. – [Izsák] várt, amíg
[Rebeka] alkalmassá nem vált a házasságra, – ez a hároméves kor, – és akkor feleségül vette.

7 Vagyis amikor Izsák harminchét éves volt.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 440
Registriert: Donnerstag, 20. September 2012, 23:12:37
Hat sich bedankt: 0 mal
Danksagungen: 0 mal


Zurück zu Vallás-Filozófia Fórum